تعداد 5 مورد یافت شد

شاه در دیدار با رؤسای مجلسین گفت عوامل ارتجاع می‏خواهند ایران را به عقب ببرند.

شاه در دیدار با رؤسای مجلسین گفت عوامل ارتجاع می‏خواهند ...