تعداد 1 مورد یافت شد

وطی بهیمه و میت

‏‏وطی بهیمه و میت‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در وطی بهیمه تعزیر ...