تعداد 3 مورد یافت شد

مصداق هایی درباره استفاده از حکم ارتداد توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمان حیات ایشان به جز مورد سلمان رشدی وجود دارد؟

همانطور که پرسش کننده محترم تو و آن را لایحه ضد انسانی نامیدند و از مردم و گروهها برای اعتراض به آن در روز 25 خرداد 1360 دعوت به راهپیمایی ... 1360 دعوت به راهپیمایی نمودند.امام(س) در برابر این دعوت و اعتراض در یک سخنرانی در صبح 25 خرداد1360 به شدت با این مطلب ...

دیدگاه امام درباره مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست چیست؟

احکام جزایی و حدود اسلام، رحمت بشر بدون بررسی دقیق آن، بر پایه تبلیغات، حدود اسلامی مورد اعتراض قرار گیرد. گرچه بحث و بررسی و حقوق بشر و حدود اسلامی ...