تعداد 5 مورد یافت شد

زمینه های شکل گیری مخالفت با آمریکا و شکل گیری و رواج شعار مرگ بر آمریکا در جمهوری اسلامی، چیست؟

زمینه های شکل ‌گیری مخالفت با که نباید به مردم کشورها اهانت شود، لذا در قبال شعار مرگ بر امریکا چنین توضیحی را بیان داشته اند: «این ملتی که الآن ... داشته اند: «این ملتی که الآن دارند فریاد می ‏زنند «مرگ بر امریکا» مقصودشان کارتر است. ملت امریکا که به ما کاری نکرده. ... فریاد می ‏زنند «مرگ بر امریکا» مقصودشان کارتر است. ملت امریکا که به ما کاری نکرده. ملت امریکا اگر بفهمد مطلب را، ... مقصودشان کارتر است. ملت امریکا که به ما کاری نکرده. ملت امریکا اگر بفهمد مطلب را، اگر بفهمد مطلب را ملت امریکا، به ... نکرده. ملت امریکا اگر بفهمد مطلب را، اگر بفهمد مطلب را ملت امریکا، به حسب وجدان انسانی ‏اش، با ما موافق است.» (صحیفه ...

آیا نظر امام خمینی در اواخر عمر شریفشان، در مورد آمریکا تغییر کرده بود؟

ارتباط با همه ملل و دولت های د جنوبی را روشن کرده اند: «ما تا آخر ایستاده ‏ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این‌ که آدم بشود و از ... و نخواهد دستش را به ‌طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که امریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می ‏کند و ...

توصیه امام خمینی به نیروهای مسلح چیست؟

‏‏از دیدگاه امام خمینی د و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند ...

سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه امام چگونه است؟

‏‏‏ ‏‏اصول و مبانی سیاست خارجی ای که حضرت امام (ره) ...

با توجه به تغییرات شرایط آیا وصیتی که امام برای انتخاب نمایندگان ملت داشته اند اکنون نیز کاربرد دارد؟

‏‏‏ ‏‏لازم است به ‌عنوا یک اقلیت مظلوم موجب شد که هر چه انگلستان و شوروی و اخیراً امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر انجام دهند ...