تعداد 3 مورد یافت شد

علت دشمنی استکبار جهانی با اندیشه های امام خمینی(س) چیست؟

‏‏‏ ‏‏اندیشه های انبیای شد که در جهان واقعی و در صحنه سیاسی عملی پدیده ای به نام امپریالیسم و سرمایه داری و استعمار در اوج خود بود. استکبار و ... و سرمایه داری و استعمار در اوج خود بود. استکبار و امپریالیسم برای کسب ثروت و قدرت به غارت منابع کشورها و ... اندیشه ای اصیل اسلامی بود برای رهایی مسلمانان از استعمار و امپریالیسم به بنیان گذاری نظام سیاسی بومی و مستقلی دست زد که ...

زمینه های شکل گیری مخالفت با آمریکا و شکل گیری و رواج شعار مرگ بر آمریکا در جمهوری اسلامی، چیست؟

زمینه های شکل ‌گیری مخالفت با آن شخصیت را متهم به وابستگی فکری به آمریکا یا حتی عمله امپریالیسم محسوب دارند، و لذا در چنین فضایی طرح و برنامه ای ...