تعداد 2 مورد یافت شد

کتاب نقد و روش شناسی دروغ پراکنی های بی بی سی (بهتان بی اساس)منتشر شد

کتاب نقد و روش شناسی دروغ پراکنی های بی بی سی(بهتان بی اساس) به قلم دکتر حمید انصاری، توسط موسسه تنظیم و ... استناد به متن متقن سخنان امام خمینی پاسخی مستدل در نقد آن بهتان بی اساس را به رشته تحریر در آورده و جهت تنویر افکار ... فارسی لندن ساخته شد و در دیماه سال 1397 با نام جعلی «مستند بهتان» پخش شد.هرچند که ماهیت خصمانه برنامه های تبلیغی رسانه ... استناد به متن متقن سخنان امام خمینی پاسخی مستدل در نقد آن بهتان بی اساس را به رشته تحریر در آورده و جهت تنویر افکار ...

سخنان محمدعلی انصاری درباره جزییات مراسم 14 خرداد، مستند بهتان، انتخابات 98 و...

نخستین جلسه ستاد مرکزی سی امین ای را علیه اخلاق امام آغاز کرده اند. مستندی که تحت عنوان «بهتان» پخش کردند یکی از گوشه هایی بود که از یک جریان شروع ... بود که از یک جریان شروع شده است. این جریان می گوید امام بهتان را جایز دانسته است و بعد فیلم می سازد و کلمه را به ... می زند و تاریخ را به تاریخ دیگر می دوزد تا بگوید امام بهتان را جایز دانسته است. ما آن همه توصیه از امام در زمینه ... اما در روز روشن می گویند که امام اجازه داده به مخالفین بهتان بزنید. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی با بیان ...