تعداد 1 مورد یافت شد

حکم عمل زیبایی بینی و تاتو (تتو) ابرو چیست؟

توضیحات کارشناس: 1- عمل زیب 183 ص 628) 2- از حضرت امام خمینی س فتوایی با عنوان تاتو (تتو) در اختیار نیست لکن از آن‌جا که تاتو (تتو) نوعی خال کوبی ... با عنوان تاتو (تتو) در اختیار نیست لکن از آن‌جا که تاتو (تتو) نوعی خال کوبی است که جنبه زینت هم ممکن است داشته باشد، ... ج‌3، ص: 256، پاسخ سؤال 32)؛ پس چنین می توان گفت که: تتو مانع غسل و وضوء نیست لکن اگر زینت محسوب می گردد از ...