تعداد 673 مورد یافت شد

یک سوم اموال میّتی که وصیت ندارد به چه کسی تعلق دارد؟ "فی سبیل الله" باید هزینه شود یا همه مال به ورثه می رسد و حق تصمیم با آن ها است؟

توضیحات کارشناس: در احکام و هر حال، در صورت وصیّت و در اجرای آن، اجرت این واجبات از ثلث مال پرداخت می‌گردد؛ بر خلاف واجبات مالی مانند زکات و خمس ... آن‌ها نشده باشد، مگر آن که در وصیّت معین شده باشد که از ثلث مال پرداخت شود. در این صورت از ثلث پرداخت و چنانچه ثلث ... معین شده باشد که از ثلث مال پرداخت شود. در این صورت از ثلث پرداخت و چنانچه ثلث کافی نبود، بقیه را از اصل مال ... از ثلث مال پرداخت شود. در این صورت از ثلث پرداخت و چنانچه ثلث کافی نبود، بقیه را از اصل مال می‌پردازند. واجب مالی مشوب ... انجام می‌شود مگر آن‌که در وصیت تصریح شده باشد به اخراج از ثلث؛ که در این صورت با کافی نبودن ثلث، از اصل مال تکمیل ...

طبقۀ سوم: عمو، عمه، دایی و خاله

‏‏طبقۀ سوم:‏‏ اعمام (عمو با عمومۀ مادری با هم باشند، سدس آن در‏‎ ‎‏صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد، مال عمومۀ مادری است که در صورت یکی‏‎ ... با خؤولۀ مادری با هم باشند سدس آن در صورت‏‎ ‎‏انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خؤولۀ مادری است که مطلقاً به طور ... عمومۀ ابوینی یا پدری با خؤولۀ ابوینی یا پدری با هم باشند ثلث آن مال‏‎ ‎‏خؤوله است که با تعدد آن ها به طور مساوی تقسیم ... است که با تعدد آن ها به طور مساوی تقسیم می شود و دو ثلث آن مال عمومه است‏‎ ‎‏که در صورت تعدّد و اختلاف در جنس، ... 7 ـ ‏‏اگر عمومۀ مادری و خؤولۀ مادری با هم باشند، ثلث آن مال خؤوله است که‏‎ ‎‏در صورت متعدد بودن آن ها مطلقاً ...

فصل ششم در کیفیت ارث بردن طبقۀ سوم از وارثین میت است

‏‏ ‏ ‏‏فصل ششم در کیفیت امّی متحد است،سدس ترکه حق او می‌باشد،و اگر ‏‎ ‎‏متعدد است ثلث ترکه،و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه قسمت می‌کنند ... حق او می‌باشد،و اگر ‏‎ ‎‏متعدد است ثلث ترکه،و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه قسمت می‌کنند ولو با ‏‎ ‎‏‎[[page ... شد که احتیاط به صلح و تراضی است،و ‏‎ ‎‏پنج سدس دیگر یا دو ثلث دیگر حق عم و عمۀ ابوینی یا ابی است؛چه متحد و چه ‏‎ ... ‏‎ ‎‏و به خئولۀ ابوینی یا ابی در صورت نبودن ابوینی،پس ثلث ترکه حق خئوله است؛چه ‏‎ ‎‏متحد و چه متعدد،و مطلقاً بین ... قسمت می‌کنند؛ولو با اختلاف در ‏‎ ‎‏ذکوریت و انوثیت،و دو ثلث دیگر حق عمو و عمۀ ابوینی یا ابی است؛چه متحد و چه ‏‎ ...

فصل پنجم در کیفیت ارث بردن طبقۀ دوم از وارثین میت است

‏‏ ‏ ‏‏فصل پنجم در کیفی حق او خواهد بود چه ‏‎ ‎‏ذکور باشند یا اناث.و اگر متعدد است ثلث ترکه،و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه ‏‎ ‎‏قسمت ... ‎‏ذکور باشند یا اناث.و اگر متعدد است ثلث ترکه،و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند؛سواءٌ کانوا ذکوراً ... منحصر است به اخوۀ ابوینی یا ابی و به جدودۀ امّی،پس ‏‎ ‎‏ثلث مجموع ترکه حق جدودۀ امّی است؛چه یکی از این دو باشند یا ... هر دو باشند که ‏‏‎[[page 466]]‎‏بالسویه قسمت می‌کنند،و دو ثلث دیگر از مجموع ترکه حق اخوۀ ابوینی یا ابی است؛ ‏‎ ‎‏چه ... ترکه حق اوست؛چه ذکور باشد و چه اناث.و ‏‎ ‎‏اگر متعدد باشد ثلث ترکه حق اوست،و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه قسمت ‏‎ ...

چه کسی در باره چگونه هزینه کردن ثلث اموال میت تصمیم می گیرد و چنین حقی دارد؟

توضیحات کارشناس: چنانچه متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نکرده باشد در آن حقی ندارد؛ لذا ثلث اموال او ... نسبت به ثلث اموالش وصیت نکرده باشد در آن حقی ندارد؛ لذا ثلث اموال او حکم بقیه اموال را داشته و اختیار آن به نسبت سهم ...

پدرم وصیت کرده است که ارث دختر و پسرم را برابر و مساوی بدهید. آیا عمل به این وصیت و محاسبه آن از ثلث درست است؟

توضیحات کارشناس: برخی از فقها قائل به صحت و لزوم عمل به چنین وصیتی و احتساب آن از ثلث اموال موصی شده اند؛ یعنی معتقدند وقتی پدر یا مادری وصیت ... اندازه پسرم ارث ببرد مثل این است که گفته باشد به دخترم از ثلث ما ترک به اندازه ای بدهید که سهمش با پسرم برابر شود؛ و ... ارث دخترم را مطابق پسرم بدهید آیا این وصیت به نحوى که از ثلث برداشته شود صحیح است یا نه؟ ج‌ - باطل است.» استفتاءات ...

فصل اول در بیان درجه ارث نسبت به سایر مصارف‌ ترکه میت

بدانکه از برای ترک از سه مصرفِ سابق خارج می شود. ‎ ‎و اگر وصیت به زیاده از ثلث مابقی ترکه نموده، پس در اخراجِ آن مقدار ‎ ‎ِ ... قرآن خواندن و اطعام نمودن، و وصیت ‎ ‎نکرده باشد که از خصوص ثلث بدهند، پس واجب مالی را از اصل مال ‎ ‎می دهند؛ اعم از ... ذمه اش می باشد، بلی اگر معلوم باشد که مستحبی است از ‎ ‎ثلث داده می شود. مساله - اگر وصیت کرده باشد که این سه ... مساله - اگر وصیت کرده باشد که این سه امر را از خصوصِ ثلث بدهند ‎ ‎و غرضش آن باشد که زیاده از ثلث، صرف در این سه ... سه امر را از خصوصِ ثلث بدهند ‎ ‎و غرضش آن باشد که زیاده از ثلث، صرف در این سه مصرف نشود، پس ‎ ‎در این فرض واجبات مالی ...

فصل اول در بیان درجۀ ارث نسبت به سایر مصارف ترکۀ میت

‏‏ ‏ ‏‏فصل اول در بیان از سه مصرفِ سابق خارج می‌شود.و اگر وصیت به ‏‎ ‎‏زیاده از ثلث مابقیِ ترکه نموده،پس در اخراجِ آن مقدارِ زاید،موقوف است ... و قرآن خواندن و اطعام نمودن،و وصیت نکرده باشد که از خصوص ثلث ‏‎ ‎‏بدهند،پس واجب مالی را از اصل مال می‌دهند؛اعم از این ... ذمه‌اش می‌باشد،بلی اگر معلوم باشد که مستحبی است از ‏‎ ‎‏ثلث داده می‌شود.‏ ‏‏ مسأله- اگر وصیت کرده باشد که ... مسأله- اگر وصیت کرده باشد که این سه امر را از خصوصِ ثلث بدهند و ‏‎ ‎‏غرضش آن باشد که زیاده از ثلث،صرف در این سه ... امر را از خصوصِ ثلث بدهند و ‏‎ ‎‏غرضش آن باشد که زیاده از ثلث،صرف در این سه مصرف نشود،پس در این ‏ ‏‏‎[[page ...

فصل پنجم در کیفیت ارث بردن طبقه دوم از وارثین میت است

و آنها چهار صنفند: حق او خواهد بود چه ذکور باشند یا اناث. و اگر متعدد است ‎ ‎ثلث ترکه، و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه قسمت می کنند؛ ... باشند یا اناث. و اگر متعدد است ‎ ‎ثلث ترکه، و مطلقاً این ثلث را بین خود بالسویه قسمت می کنند؛ سواءٌ ‎ ‎کانوا ذکوراً ... دو ‎ ‎باشند یا هر دو باشند که بالسویه قسمت می کنند، و دو ثلث دیگر از ‎ ‎مجموعِ ترکه حقِّ اخوه ابوینی یا ابی است؛ چه ... اناث. و اگر متعدد باشد ثلثِ ترکه حق اوست، و مطلقاً ‎ ‎این ثلث را بین خود بالسویه قسمت می کنند؛ ولو بعضی ذکور باشند و ‎ ... حقِّ جدوده اُمّی است؛ چه متحد باشد یا متعدد، که این ‎ ‎ثلث را بین خود بالسویه قسمت می کنند، و دو ثلثِ دیگر حقِّ ...

فصل سوم در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید

‏‏ ‏ ‏‏فصل سوم‏ ‏‏در س ‏‎ ‎‏الاُنثیٰ.و اگر با او اخت یا اخوات دیگر باشد فرضشان ثلثین است،نه نصف.‏ ‏‏ دوم از فرائض،رُبع ترکه است:و ... موت ‏‎ ‎‏زوج هم عیال دیگری نشده باشند.‏ ‏‏چهارم از فرائض،ثلثین ترکه است:و آن سهم دو طایفه است:‏ ‏‏اول:سهم بنتین است ... همه ‏‎ ‎‏بالقرابه ارث می‌برند.‏ ‏‏ پنجم از فرائض،ثلث ترکه است:و آن نیز سهم دو طایفه است:اول:سهم مادر ‏‎ ‎‏است ... ‏‎ ‎‏است؛اعم از آن که مذکر باشند یا مؤنث یا مختلف،که این ثلث را مطلقاً بین خود ‏‎ ‎‏بالسویه قسمت می‌کنند.‏ ‏‏‎[[page ... از برای میت مطلقاً.دوم:سهم مادر است با وجودِ ‏‎ ‎‏حاجبِ از ثلث که اولاد و اخوه باشد؛چنانچه آنفاً ذکر شده.سوم:سهم یک نفر ...

صفحه 1 از 68 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >