تعداد 52 مورد یافت شد

بردارْ حجاب!

تا کوس «اَنَاالْحَق» بزنی‌ خودخواهی‌در سِرّ هویَّتَش، تو ...

حجاب

آنان که به علمِ فلسفه می‌نازندبر علم دگر، به آشکارا ...

حجاب اکبر

فاطی‌ که به علم فلسفه می‌نازدبر عِلم دگر به آشکارا ...

حجاب اکبر

فاطی‌ که به علم فلسفه می‌نازد بر عِلم دگر به آشکارا ...

حجاب

آنان که به علمِ فلسفه می‌نازند بر علم دگر، به آشکارا ...

بردارْ حجاب!

تا کوس «اَنَاالْحَق» بزنی‌ خودخواهی‌ در سِرّ هویَّتَش، تو ...

دریای فنا

کاش! روزی‌ به سر کوی‌ توام منزل بودکه در آن شادی‌ و ...

خارِ راه

این فلسفه را که علم اعلی‌ٰ خوانی‌برتر ز علوم دیگرش ...

خورشید

بردار حجاب تا جمالش بینی‌تا طلعت ذات بی‌ مثالش ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6