تعداد 2 مورد یافت شد

با توجه به این که امام یک مصلح اجتماعی مسلمان است ایشان راز اصلی و خطوط کلی انحراف و عقب ماندگی مسلمان را چه می داند؟

به عبارات زیر بنگریم:«من آمده‏ نتیجه قابل انتزاع است: یکی آنکه جهت گیری رفتاری هر کس باید خدمتگزاری باشد. چرا که مجموعه خدمتگزاری افراد به یکدیگر ... جهت گیری رفتاری هر کس باید خدمتگزاری باشد. چرا که مجموعه خدمتگزاری افراد به یکدیگر جامعه ای پیش رونده در همه عرصه ها ... تجربه تاریخی نیز نشان داده که اکثر حکومت ها به جای «خدمتگزاری»، «خودکامگی» کرده اند و دانشمندان و مردم در زمینه ...

نگاه حضرت امام به مردم و جایگاه و نقش آنان در سیاست و حکومت چگونه است؟

در سیره و اندیشه حکومتی امام، امام، ج 12، صفحات 7، 126 و ج18، صفحات 8، 327، 3676. لزوم خدمتگزاری به ملت، صحیفه امام، ج 1 ص 297، ج6، ص463. 7. لزوم ...