تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 283 صفحه 33

گربه یی که بلد است بِرَِوَد گر ها ، در شکم و روده های خود ، چندین نوع بیماریِ بسیار بسیار خطرناک را حمل می کنند ، که برای خودشان خطرناک نیست ؛ امّا ... بیماریِ بسیار بسیار خطرناک را حمل می کنند ، که برای خودشان خطرناک نیست ؛ امّا برای بچّه ها - و حتّی آدم بزرگها- خطرناک ... خطرناک نیست ؛ امّا برای بچّه ها - و حتّی آدم بزرگها- خطرناک و کُشنده است . هنوز قصه ی کتاب آغازنشده است . این ...

مجله کودک 283 صفحه 3

عطر محمد (ص) یک باغی دارم خو از تبریز  B مثل Bears (خرس ها) خرس ها در گروه جانوران خطرناک قرار دارند . از این جاندار ، 7 نوع مختلف وجود دارد که ...