تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 13 صفحه 20

تهران قدیم چه جور شهری بوده؟ زاغهها و زیرزمینها تشکیل میداده است. این قریه در نزدیکی شهرری که شهری آباد و متمدن و مرکز حکومت و فرمانروایی چندین ... ایرانی بود، جای داشت. از آنجایی که این قریه در مسیر راه شهرری قرار داشته است و این مکان، محل عبور کارروانها و ...