تعداد 25 مورد یافت شد

در پاسخ به درخواست فرماندهان منطقه عملیاتی کربلای پنج از محضر امام خمینی مبنی بر نیاز عاجل به توپخانه، نفربر زرهی، تانک و توپ ضدهوایی و ذکر آمار ...

در پاسخ به درخواست فرماندهان خمینی مبنی بر نیاز عاجل به توپخانه، نفربر زرهی، تانک و توپ ضدهوایی و ذکر آمار تجهیزات مورد نیاز، امام خمینی خطاب به ...

شما هم ترسیدید؟

در ابتدای جنگ برای حفظ بیت امام در نه نقطه از اطراف جماران ...

وجودش یاد الهی بود

عبادت و ذکر بی تظاهر با این اصلاً صدایی نشنیدند اوایل جنگ بود که ناگهان صدای ضدهوایی به گوش ما رسید و ما چون تا آن روز با صدای ضدهوایی ... صدای ضدهوایی به گوش ما رسید و ما چون تا آن روز با صدای ضدهوایی آشنا نبودیم، احساس کردیم که هر صدا به منزله انفجار ...

مجله کودک 236 صفحه 41

فرستنده: نشانی: کمی بعد هواپیما هدف یکی از گلوله­های ضدهوایی دشمن قرار می­گیرد و منفجر می­شود. [[page 41]] ...

به برکت دست امام آرام شدم

فردى از فامیل ما دچار یک نوع عارضه بود که اگر صداى تیر و ...

مجله کودک 08 صفحه 29

«میثم» برای انجام عملیات بدر عازم منطقه میشود . دوستان او ...

مجله کودک 236 صفحه 34

بچه­های جهان بچه­های راجستا حامل والیانت و دوستانش در آسمان دشمن، قرار دارد. شلیک ضدهوایی­های ارتش آلمان برای یک لحظه هم قطع نمی­شود. ...

مجله کودک 236 صفحه 36

بیایید نقاشی کنیم. یکی از ب خروجی هواپیما باز می­شود در حالی که شلیک بی­امان ضدهوایی­های دشمن همچنان ادامه دارد. [[page 36]] ...

مجله نوجوان 64 صفحه 21

گزیده ای از عملیات ایرانیها در منهدم شد و 230 تانک و نفربر، 200 خودرو، 100 دستگاه توپ ضدهوایی به غنیمت گرفته شد . عملیات والفجر رمز عملیات : یا ...

جنگ برای جنگ؟

تابستان سال 1367، خوشحال شدند. آن شب، تیربارهای اطراف اردوگاه و‎ ‎تک لولهای ضدهوایی عراقی ها شاید به اندازۀ یک عملیات وسیع تیراندازی ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3