تعداد 4 مورد یافت شد

مجله نوجوان 64 صفحه 7

خرده داستان افسانه احمدزاده جز می کردند : غم، شادی، آگاهی و همۀ احساسات دیگر از جمله عشق . روزی همۀ احساسات فهمیدند که جزیره در حال فرو رفتن به ... همۀ آنها قایقهایشان را آماده کردند تا آجا را ترک کنند . عشق تنها کسی بود که ماند چون می خواست تا آخرین لحظه جزیره را ... . وقتی که جزیره تقریباً به طول کامل به زیر آب رفته بود، عشق هم تصمیم گرفت که آنجا را ترک کند . دیگر وقت رفتن بود . ... کند . درهمان لحظه، شکوه با قایقی بزرگ در حال ردشدن بود . عشق پرسید : «شکوه ! می توانم با تو بیایم و سوار قایقت شوم ؟ ... طلا و نقره در قایقم هست که دیگر جایی برای تو ندارم . » بعد عشق تصمیم گرفت از غرور که داشت با قایق زیبایش رد می شد، ...

مجله نوجوان 64 صفحه 30

گفتگوهای خودمانی آمنه سلطانی چ است ؛ توأم با آرامش و معجزه . درون پر از آرامش همراه با عشق تمام و کمال داشته باشیم اگر در یک کوزه آب بریزیم زمانی ... می شود، یک انسان مثل یک کوزه است ؛ اگر درون یک انسان پر از عشق و محبت باشد حرکات و اعمالش همگی از عشق و محبت لبریز می ... درون یک انسان پر از عشق و محبت باشد حرکات و اعمالش همگی از عشق و محبت لبریز می شود و کسی که بیشترین نفع را می برد، خود ...

مجله نوجوان 64 صفحه 22

عشق اسطرلاب اسرار خداست می خواستم از دو شهید گزارش تهیه کنم، ... ذنم تداعی شد . علّت عاشق ز علتها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست آری عشقی که همۀ شهدا به آن فکر می ... علتها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست آری عشقی که همۀ شهدا به آن فکر می کردند . این سؤال در ذهنم تداعی ...

مجله نوجوان 64 صفحه 25

شعر شعر هایی از علی هوشمند پری این سامان، زبانم را نمی دانند من مانده ام - ای عشق - و سنگستان نادانی می خواهم امشب با تو باشم، هر چه ... باداباد چون زورقی کوچک در این دریای طوفانی سپیده بلوغ باور عشقی، شباب یعنی تو تو جوشش غزلی، شعر ناب یعنی تو تو خود دلیل ...