تعداد 1882 مورد یافت شد

مصاحبه با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

‏‏ ‏دکتر غلامحسین ابراهی خاطر ویژگیی است که در هیچ موجود دیگری نیست. انسان به سبب عقلش کریم است، نه جسمش؛ گرچه به تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، ... سبب عقلش کریم است، نه جسمش؛ گرچه به تبع آن کرامتِ ناشی از عقل، جسمش هم کریم می شود.‏ ‏‏در واقع عقل کرامت دارد، حالا ... آن کرامتِ ناشی از عقل، جسمش هم کریم می شود.‏ ‏‏در واقع عقل کرامت دارد، حالا هر جایی که باشد. افزون بر این که کرامت ... باشد. افزون بر این که کرامت ‏ ‏‏‎[[page 58]]‎‏ انسان به عقل است، معنای کرامت هم با عقل است، و اگر عقل نبود معنای ... ‏ ‏‏‎[[page 58]]‎‏ انسان به عقل است، معنای کرامت هم با عقل است، و اگر عقل نبود معنای کرامت درک نمی شد.‏ ‏‏البته ...

تعقل و تعبد در معارف اسلامی

‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‏تعقّ قوانینی اسلامی وبررسی‏‎ ‎‏منابع غنی اسلامی از قرآن، حدیث، عقل و اجماع می تواند حداقلّ بهترین و‏‎ ‎‏مؤثرترین راه رسیدن ... بسزایی داتشه باشد.‏ ‏‏ ‏‏‎[[page 336]]‎‏ ‏ ‏‏1 ـ ارزش عقل از دیدگاه اسلام‏ ‏‏ممکن است عدّه ای چنین تصوّر کنند که ... کنند که اسلام، تنها دین تعبّد و تقلید‏‎ ‎‏محض بوده؛ برای عقل و دیدگاه عقلی و ادراکات آن ارزشی قائل نشده و برای‏‎ ‎‏آن ... تنها دین تعبّد و تقلید‏‎ ‎‏محض بوده؛ برای عقل و دیدگاه عقلی و ادراکات آن ارزشی قائل نشده و برای‏‎ ‎‏آن در معارف ... از پیشوایان اسلام، بطور جزم نشانگر‏‎ ‎‏این حقیقت است که عقل در میان قوانین اسلام و مبانی استنباط احکام آن، نه تنها‏‎ ...

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏نقش مصل بر دو نکته است: ‏ ‏‏1ـ مفهوم مصلحت و امکان درک آن توسط عقل؛ ‏ ‏‏2ـ ادلّه حجیت مصالح عامّه. ‏ ‏‏که بعد از بررسی ... آیا مصالح و مفاسد همان منافع و مضار است یا خیر؟ ‏ ‏‏آیا عقل بشر مناطات احکام شرعی را می تواند درک کند؟ ‏ ‏‏‎[[page ... بشر قادر به درک مناطات احکام عرفی و امضایی است؟ ‏ ‏‏آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) ... و امضایی است؟ ‏ ‏‏آیا عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ ‏ ‏‏آیا دست رسی بشر به پاره ای ... عقل بشر قادر به درک احکام ارشادی و عقلانی (مستقلات عقلیه) است؟ ‏ ‏‏آیا دست رسی بشر به پاره ای از مناطات شرعی و ...

رابطه عقل و دین با زمان و مکان

‏‏رابطه عقل و دین با زمان و مکان‏ ‏‏محمّد جواد حیدری‏ ‏‏ ‏‏‎[[page ... که از ناحیۀ شریعت ارائه می شود، منافاتی با‏‎ ‎‏احکام صریح عقل نداشته باشد. چنین آیینی هیچگاه با گذشت زمان و‏‎ ... و احکام اسلامی، با فطرت و‏‎ ‎‏سرشت آدمی هماهنگ است و با عقل و دانش نیز مطابقت دارد.‏‎[1]‎ ‏‏علت اساسی فراموش شدن ... و علم، عقب نشینی فاحشی نموده اند، مخالفت‏‎ ‎‏صریح آنها با عقل و دانش است.‏ ‏‏اسلام، ملاک تکلیف را عقل قرار داده است و ... ‎‏صریح آنها با عقل و دانش است.‏ ‏‏اسلام، ملاک تکلیف را عقل قرار داده است و آن را در کنار کتاب و سنت،‏‎ ‎‏ ‏‏‎[[page ...

جایگاه عقل در تئوری اخلاقی امام خمینی رحمه‌الله و آراء فارابی، ابن سینا و کانت

جایگاه عقل در تئوری اخلاقی امام خمینی رحمه الله و آراء ... است. از این رو بررسی آراء اخلاقی و‎ ‎پی بردن به جایگاه عقل در تئوری اخلاقی وی، از اهمیت خاصی برخوردار است. ... امتیاز فلسفه از فقه و دیگر علوم نقلی، ابتنای آن بر مبانی عقلی است. از‎ ‎این رو مبدأ فقه و احکام آن را وضع، و مبدأ ... قهریه، مردم را وادار به پذیرش کنند. فصل دوم: جایگاه عقل در تئوری اخلاقی فارابی شاید مسأله عقل، مهم ترین ... دوم: جایگاه عقل در تئوری اخلاقی فارابی شاید مسأله عقل، مهم ترین مسأله ای باشد که فارابی به بحث دربارۀ آن ...

اشکال فخر رازی و رد آن

‏‏اشکال فخر رازی و رد آن زیرا هیچ کس نگفته است که از حیثیت مقابل حیثیت‏‎ ‎‏وجودیۀ عقل اول، چیزی صادر می شود، بلکه به لحاظ حیثیت مقابل حیثیت ... شود، بلکه به لحاظ حیثیت مقابل حیثیت وجودی،‏‎ ‎‏از خود وجود عقل اول بعضی از کثرات صادر می شود.‏ ‏‏بعضی، اعتبارات و جهات ... از کثرات صادر می شود.‏ ‏‏بعضی، اعتبارات و جهات تکثر در عقل اول را دو چیز دانسته اند: یکی جهت‏‎ ‎‏وجودی و دیگری جهت ... اند: یکی جهت‏‎ ‎‏وجودی و دیگری جهت نقص که از جهت اول عقل ثانی موجود شده و به لحاظ‏‎ ‎‏جهت دوم فلک اول موجود شده ... فلک اول موجود شده است.‏‎[2]‎ ‏‏و بعضی، جهات اعتباریه در عقل اول را کثیر دانسته اند،‏‎[3]‎‏ مثلاً گفته اند: برای ...

سفر روحانی

‏‏سفر روحانی‏ ‏‏در عرفا «خود» و انیّت‏‎ ‎‏انسان است. این معرفت و شناخت اگر از طریق عقل صورت گیرد،‏‎ ‎‏معرفتی است عقلانی که با حجاب عقل توام ... معرفت و شناخت اگر از طریق عقل صورت گیرد،‏‎ ‎‏معرفتی است عقلانی که با حجاب عقل توام است، اما اگر از طریق رویت‏‎ ... از طریق عقل صورت گیرد،‏‎ ‎‏معرفتی است عقلانی که با حجاب عقل توام است، اما اگر از طریق رویت‏‎ ‎‏باطنی صورت گیرد، ... دهد و در محدودۀ علم متوقف شود. امام می گوید حتی از‏‎ ‎‏عقل نیز باید فراتر رفت، زیرا توانایی و گسترۀ عقل به نسبت ... حتی از‏‎ ‎‏عقل نیز باید فراتر رفت، زیرا توانایی و گسترۀ عقل به نسبت وسعت‏‎ ‎‏انسان، ناچیز است و عقل را یارای درک ...

اقسام چهارگانه ترکیب

اقسام چهارگانۀ ترک متأصل و متقابل با یکدیگر باشند، بلکه این ترکیب یک ترکیب عقلی است که‎ ‎اختلاط از وجدان و فقدان است و یک جزء مرکب ... وجود نیست. و بالجمله: یک قسم مرکب هست که با انحلال عقلی به وجدان و فقدان منحل‎ ‎می شود و این دو مفهوم از یک ... بر اوست جز حقیقت واحدۀ خارجیه‎ ‎وجود ندارد. اگرچه در عقل اول هم مفاهیم علم و قدرت و حیات و اراده و غیر آنها ... جهت و حیثیت وجود بر او‎ ‎صادق نیستند. والحاصل: وقتی عقل، صادر اول را ملاحظه می کند می بیند که این وجود در مرتبۀ‎ ... مفاهیم واقع می شوند و چنانکه به حمل شایع صناعی می گوییم: عقل‎ ‎اول موجود است، در حالی که باید در حمل شایع، مصداق ...

5 ـ پذیرش نبوت و کتاب هدایت

‏‏ ‏‏5ـ پذیرش نبوت و با یک سلسله حقایق کمالیه به دنیا می آید و‏‎ ‎‏می باید با عقل و خرد، این امور فطری بالقوه را فعلیت ببخشد تا دعوی‏‎ ... ‎‏بهترین هادی و معلم اوست؛ اما از طرف دیگر می دانیم که عقل نیز حدود‏‎ ‎‏و محدودۀ خاصی دارد و بیشتر حکما و متفکران، ... دارد و بیشتر حکما و متفکران، در میزان کارآیی و‏‎ ‎‏گستردگی عقل سخنها گفته اند. با آنکه عقل را پیامبر درون می خوانند، ... در میزان کارآیی و‏‎ ‎‏گستردگی عقل سخنها گفته اند. با آنکه عقل را پیامبر درون می خوانند، اما‏‎ ‎‏معتقدند برخی از مسائل ... برخی از مسائل و احکام و حقایق عالم هستی، از حوزۀ معرفت‏‎ ‎‏عقل بیرون است و عقل قادر به شناخت آنها نیست. بنابراین، اتصال ...

کلام محقّق طوسی در قبول طریقه اشراقیون

کلام محقّق طوسی در آنها‎ ‎به معنای حقیقی غیر محدود نیستند. مثلاً آخرین عقلی که در صف نعال سلسلۀ عقول و افاضۀ نور واقع است به واسطۀ‎ ... سلسلۀ عقول و افاضۀ نور واقع است به واسطۀ‎ ‎مشاهده ای که از عقل بالاتر دارد چیزی را ایجاد می کند و به واسطۀ مشاهده ای که ... دارد چیزی را ایجاد می کند و به واسطۀ مشاهده ای که از‎ ‎عقل بالاتر از آن بدون واسطه دارد چیزی را ایجاد می نماید و به ... دارد چیزی را ایجاد می نماید و به واسطۀ مشاهده ای که‎ ‎از عقل بالاتر از آن با واسطه دارد موجد چیزی است و هکذا تا اول ... چنانکه محقق گفت یک مرتبه از بالا حساب می کنیم که مبدأ اول، عقل‎ ‎اول را خلق کرد و عقل اول عقل ثانی و عقل ثانی عقل ثالث ...

صفحه 1 از 189 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >