تعداد 49 مورد یافت شد

قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س) » دفتر بیست و دوم از آثار ...

وظیفۀ حوزه های علمیه

‏‏وظیفۀ حوزه های علمیه‏ که اصل قضا را در این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی حذف بکنند، اصلاً قضاوت هیچ نباشد، هرج و مرج باشد، هر‏‎ ‎‏کس مال هر کس را برد ... و ملا‏‎ ‎‏باشد و اهل علم باشد، به همان ترتیب سابق باشد و قضاوت به دست‏‏‎[[page 255]]‎ ‏‏همان اشخاصی که سابق بودند ... که حوزه های علمیه در ایران و در‏‎ ‎‏خارج، از باب اینکه قضاوت از آنها بکلی سلب شده بود، مهیا نبودند برای‏‎ ‎‏اینکه ... آقایان به جای اینکه بنشینند و بگویند بچه طلبه ها دارند قضاوت‏‎ ‎‏می کنند، خودشان هم بیایند قضاوت کنند، کی جلویشان ... بچه طلبه ها دارند قضاوت‏‎ ‎‏می کنند، خودشان هم بیایند قضاوت کنند، کی جلویشان را می گیرد؟‏‎ ‎‏معرفی کنند هر عالمی ...

مقام و اهمیت قاضی

‏‏مقام و اهمیت قاضی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت، مقامی منیع‏ ‏‏در قانون اسلام به طوری به قضاوت و ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت، مقامی منیع‏ ‏‏در قانون اسلام به طوری به قضاوت و گرانی بار آن و بزرگی مقام قاضی‏‎ ‎‏اهمیت داده که در ... پیغمبر یا کسی که شقی‏‎ ‎‏باشد؛ و حضرت صادق(ع) می گوید از قضاوت احتراز کنید که آن‏‎ ‎‏مخصوص به پیشوای عالم به احکام ... قضاوت احتراز کنید که آن‏‎ ‎‏مخصوص به پیشوای عالم به احکام قضاوت و عادل میان مسلمانان‏‏‎[[page 24]]‎ ‏‏است؛ و در روایت ... قاضی را محدود کرده اند.(40)‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت، منصبی جلیل‏ ‏‏منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از ...

وظیفۀ روحانیون

‏‏وظیفۀ روحانیون‏ ‏‏ ‏ و حالا بدتر از آن وقت‏‎ ‎‏است. کنار ننشینند و بگویند که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام ... ‎‏است. کنار ننشینند و بگویند که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ فقها ... که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ فقها گذاشته است. شما کنار‏‎ ‎‏می نشینید و ... فقها گذاشته است. شما کنار‏‎ ‎‏می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟! قضاوت خود به‏‎ ‎‏خود خوب بشود؟ قضاوت با ... کنار‏‎ ‎‏می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟! قضاوت خود به‏‎ ‎‏خود خوب بشود؟ قضاوت با کوشش شما باید خوب ...

صفات قاضی

‏‏صفات قاضی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ پس اگر کسی بالغ نباشد یا‏‎ ‎‏عقلش کامل نباشد نمی تواند قضاوت کند.‏ ‏‏ 2. ایمان، یعنی اعتقاد به اصول دیانت و ... باید حلال زاده باشد.‏ ‏‏ 4. باید مرد باشد؛ زنها حق قضاوت ندارند.‏ ‏‏ 5. باید عادل باشد، یعنی دارای قوه ای ... احتراز کند. کسی که تخلف از قانون کند و گناهکار باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ 6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و ... باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ 6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و قانون اسلام را بداند از روی‏‎ ‎‏اجتهاد.‏ ‏‏ ... باشد؛ پس اگر نسیان بر او عارض‏‎ ‎‏می شود و کم حافظه است حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب ...

وظیفۀ دستگاه قضایی

‏‏وظیفۀ دستگاه قضایی‏ ‏ فساد از دستگاه قضایی‏ ‏‏قضاوتِ شرعی باید باشد. اینطور قضاوتهایی که محکوم می کردند مردم‏‎ ‎‏را روی یک همچو روابطی ... / 2 / 58‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت مقتدرانه و عالمانه‏ ‏‏مسألۀ قضا هم که می دانید چقدر ... / 1 / 59 ‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏احیای قضاوت اسلامی‏ ‏‏در قضیه ای که در قانون اساسی می گوید که این ... شوند. وضع این اداره را از سابقش بیرون بیاورند و‏‎ ‎‏به یک قضاوت اسلامی متحولش کنند.‏‏(14)‏ ‏‏10 / 1 / 59‏ ‏‏* * ... شماست‏‎ ‎‏تصفیه شود. اشخاصی که مفسد هستند و اشخاصی که قضاوت‏‎ ‎‏نمی دانند و می خواهند برای خودشان دکانی باز کنند، ...

قضا و قضاوت از دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ II]]‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضا و قضاوت ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏از دیدگاه امام خمینی(س)‏ ‏‏ ...

فهرست تفصیلی

‏‏فهرست تفصیلی ‏ ‏‏ ‏ دادگستری 8‏ ‎ [[page 273]] ‏‏لزوم تحول اساسی 8‏ ‏‏قضاوت مقتدرانه و عالمانه 9‏ ‏‏مجازات متخلفین 10‏ ‏‏احیای ... مقتدرانه و عالمانه 9‏ ‏‏مجازات متخلفین 10‏ ‏‏احیای قضاوت اسلامی 10‏ ‏‏جلب افراد صلاحیتدار 11‏ ‏‏پرهیز از ... با متعدیان 15‏ ‏‏حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی 15‏ ‏‏قضاوت بر حق 16‏ ‏‏قوانین نامشروع 16‏ ‏‏توجه به وظیفه و ... و جایگاه منصب قضا 24‏ ‏‏مقام و اهمیت قاضی 24‏ ‏‏قضاوت مقامی منیع 24‏ ‏‏قضاوت منصبی جلیل 25‏ ‏‏جایگاه خطیر ... 24‏ ‏‏مقام و اهمیت قاضی 24‏ ‏‏قضاوت مقامی منیع 24‏ ‏‏قضاوت منصبی جلیل 25‏ ‏‏جایگاه خطیر قضاوت 26‏ ‏‏قضاوت ...

مقدمه

‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏آنچه پ فرموده ها و نوشته های حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) دربارۀ «قضا و قضاوت» است و چون اشاره به خطوط کلی دیدگاههای معظمٌ له در‏‎ ... حسّاسترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی‏‎ ‎‏تصدی امر قضاوت (اجتهاداً یا تقلیداً) فتوا داده و پرهیز و خودداری ... کیان روحانیت هستند،‏‎ ‎‏چنانکه انحراف یا تخلف در فتوا و قضاوت، که مایه از دست رفتن جان، مال، حیثیت و آبرویی‏‎ ‎‏شود، ... حقی پایمال نخواهد شد.‏ ‏‏ تفصیل شرایط قاضی و آداب قضاوت از نظر امام امت(س) را باید در کتب فقهی ایشان‏‎ ‎‏جستجو ... فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند و در‏‎ ‎‏اجرای احکام و حدود الهی احدی ...

اصل استقلال

‏‏اصل استقلال‏ ‏‏ ‏ ‏‏ باید شما به همان طوری که شرع مقدس امر‏‎ ‎‏فرموده است قضاوت کنیدو مستقل در قضاوت باشید و محتاط در‏‎ ‎‏قضاوت. ... طوری که شرع مقدس امر‏‎ ‎‏فرموده است قضاوت کنیدو مستقل در قضاوت باشید و محتاط در‏‎ ‎‏قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه ... است قضاوت کنیدو مستقل در قضاوت باشید و محتاط در‏‎ ‎‏قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک‏‎ ... کنیدو مستقل در قضاوت باشید و محتاط در‏‎ ‎‏قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک‏‎ ‎‏مظلومی حقش ضایع بشود ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5