تعداد 3 مورد یافت شد

پیامبر اکرم(ص) و شأن قضاوت از نگاه امام خمینی

‏‏پیامبر اکرم(ص) و شأن قضاوت ‏ ‏‏از نگاه امام خمینی ‏ ‏‏□ حسین صالحی ... امام خمینی ‏ ‏‏□ حسین صالحی مالستانی‏ ‏‏چکیده ‏ ‏‏قضا و قضاوت، مشخص ترین، جایگاهی است که از نظر حقوقی، فقهی و ... همین رو، پرچالش ترین منصب در سازمان حکومتی محسوب میشود. قضاوت از آن رو مهم است که با حیثیت و خون انسان سرو کار دارد. ... منصب حساس حقوقی و انسانی می تواند ظرافت ها و دقت های امر قضاوت را درک و اجرا نماید. امام خمینی که برای پیامبر اکرم(ص) ... اکرم(ص) شأن حکومتی و زمام داری قائل است، زوایایی از شأن قضاوت پیامبر(ص) را مورد توجه قرداده است و این مقاله، به ...

انتقاد تند

‏‏انتقاد تند‏ ‏‏رئیس مج خود را از کجا آورده اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما تریبون داد؟ صداوسیما برای شما ...

می خوانید

‏‏ در این شماره می‌خوا برگرفته از آثار امام خمینی، یاسر جهانی پور / 34‏ ‏‏3- شأن قضاوت از منظر پیامبر اکرم (ص) در اندیشه امام خمینی، حسین ...