تعداد 2 مورد یافت شد

نمی‏ خواستید بین جمعیت باشم

یک روز امام مسأله رفتنشان به ترکیه را چنین نقل می‏‏ کردند: ...

نماز در دل شب

فنا شدن در معشوق حضرت امام عبادت را ابزار رسیدن به عشق ...