تعداد 5 مورد یافت شد

متناسب با ماه مبارک

حضرت امام به نقل از نزدیکانشان به گونه ای که این ماه را سراسر به تلاوت قرآن مجید و انجام مستحبات مربوط به ماه مبارک رمضان سپری می کردند. منبع: ...

حالا وقت مستحبات است

در پاریس یکی از آقایان آمد و گ امام و موضوع را عرض کردم. امام فرمودند: «حالا وقت انجام مستحبات است، وقت مصاحبه نیست.» بعد که مستحبات روز جمعه را ... «حالا وقت انجام مستحبات است، وقت مصاحبه نیست.» بعد که مستحبات روز جمعه را بجا آوردند فرمودند: «من برای مصاحبه ...

در نوافل هم مستحبات را رعایت می‏ کردند

امام در نوافلی که انجام می ‏دادند بعضی مستحبات را رعایت می‏ کردند مثلاً در نمازها، چه فریضه و چه ...

چه بهتر که با شرایط انجام شود

تمام مستحبات مانند وضو گرفتن، رو به قبله، ورود به حرم با پای ... به حرم با پای راست، دیدن خود در آینه قبل از خروج از منزل، مستحبات استحمام، اصلاح کردن یا ناخن گرفتن با شرایطی که برای ...

همیشه کفشهایشان را دستمال می‏‏کشیدند

امام در نجف هر وقت می‏‏خواستند شانه می‏‏زدند. عطر می‏زدند و از خانه بیرون می‏رفتند. حتی مستحبات را هم ایشان ترک نمی‏کردند. همیشه هم این را به ...