تعداد 3 مورد یافت شد

مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید

امام به قدری در جریان شهادت حا بعد از کلمه استرجاع بر زبان راندند این بود که: «سعی کنید مستحبات را نسبت به ایشان انجام دهید» منبع: پیام انقلاب، ...

تمام مستحبات را انجام می‏دادند

در هر نماز امام تمام مستحباتی را که در رساله‏شان فرموده‏اند رعایت ... پای راستشان را بر روی پای چپشان قرار می‏دادند و کلاً تمام مستحباتی را که خودشان در رساله فرموده‏اند انجام می‏دادند. ...

منتظر لقاء الله

‏‎14 ‎‏خرداد ‏‏ماه سالرو شرعی بر همه کس روشن است. التزام همیشگی ایشان به انجام حتی مستحبات و ترک مکروهات از‎‎‎‎‏ روزگار جدایی ایشان تا هنگام ... شرایط بحرانی بیمارستان هم معمولاً نماز شبشان ترک‎‎‎‎‏ نشد. مستحبات نماز را حتما به جا می آوردند؛ حتما عطر می زدند، ... بینی باشد، آن‎‎‎‎‏ وقت به طور مدام به فکر ساعت نماز باشد و مستحبات را هم با همان حال به‎‎‎‎‏ جا بیاورد و در حالی که ...