تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 12 صفحه 25

کاخ میافزود. فرشهای نفیس کف ات فکری در هنر معماری بهره گرفتهاند. هخامنشیان در لشکرکشی به مصر، بابل، لیدی و اروپا با اندیشههای دیگری در زمینه معماری ...