تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 34 صفحه 9

شاهد مثال : ماماجتیان پُرافاده بیمار معمولا شبیه سنگ نوشته های دوره باستان به ویژه اهرام مصر و تخت جمشید است و بدین وسیله می توان آنها را خوب خوب ...