تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 38 صفحه 13

یکی از افراد سرشناس که شاه قصد کنند بگذرد. با سوادان این سرزمین که مانند دانشمندان قدیم مصر از فهماندن مطالب به مردم دریغ دارند ، سعی می کنند با ... های عامیانه حقیقت را از مردم پنهان کنند و ضمنا حتی مانند مصریها و یونانیها حقایق را در قالب افسانه های نشاط آور و ...

مجله نوجوان 38 صفحه 12

تاریخ بازنویسی و تلخیص : حبیب ترکیه امروزی سفر خود را آغاز کرد و به سرزمینهای دوری مثل مصر ، سوریه ، عراق ، ایران و هند رفت و پس از نزدیک به دوازده ...