تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 74 صفحه 7

کبوتر نامه بر از وسایل ارتباط پسته را به سوریه منتقل کردند و آن ها بودند که کنجد را به مصر ، و برنج را به بین النهرین بردند . حبیب بابایی [[page ...