تعداد 3 مورد یافت شد

مجله نوجوان 75 صفحه 13

مکتب خانه به نظر گذشتگان چهار می دادند . دربارة فراعنه فرعون نام و لقب پادشاهان باستانی مصر است اما در اصل به معنی دارندة خانه بزرگ و مجلل است . ... در اصل به معنی دارندة خانه بزرگ و مجلل است . دورة تاریخی مصر از زمانی شروع می شود که مصر بالا و پایین زیر نظر یک ... بزرگ و مجلل است . دورة تاریخی مصر از زمانی شروع می شود که مصر بالا و پایین زیر نظر یک فرعون و یک حکومت درآمد . اولین ... زیر نظر یک فرعون و یک حکومت درآمد . اولین فرعون افسانه ای مصر « مِنِس » نام داشت . فراعنه در مصر علاوه بر پادشاهی ... اولین فرعون افسانه ای مصر « مِنِس » نام داشت . فراعنه در مصر علاوه بر پادشاهی احساس خدایی هم می کردند و خود را نمونه ...

مجله نوجوان 75 صفحه 20

شمشیر بازی ورزش روزگاران کهن ا باستان و در تمدن های بزرگی مانند ایران و روم و یونان و مصر ، جنگاوران و دلاور مردان در مبارزات خود از شمشیر بیشترین ... زیر نظر مربیان و استادان با تجربه می پرداختند . در معابد مصر باستان نقش های برجسته ای بر روی سنگ وجود دارد که تاریخ ...

مجله نوجوان 75 صفحه 32

کوتاه و خواندنی * در برخی ایال در لیور پول انگلستان به فروش رسیده اند . در بعضی از شهرهای مصر ، از این گربه های مومیایی به جای چکش استفاده می شود . ... از این گربه های مومیایی به جای چکش استفاده می شود . البته مصری ها حق دارند ، چرا که در سال 2000 ، بیست تُن گربة ... که در سال 2000 ، بیست تُن گربة مومیایی شده در یکی از مقابر مصر کشف شد . * یک ماهی در دریا وجود دارد که سالانه 9 میلیون ...