تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 90 صفحه 17

قضاوت علی به عدالت آبرو بخشید کمیل آفرین روزگار شد . عهدنامه علی مالکان نفس را به ولایت مصر وجود رساند . عمار علی در «صفین تاریخ» صف حق و باطل را ...

مجله نوجوان 90 صفحه 22

در حدیث دیگران من همواره آنچ . عبدالفتاح عبدالمقصود ، نویسنده و استاد دانشگاه اسکندریه مصر علی از جهان در گذشت و در حالی که نماز میان دو لبش بود . ...