تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 189 صفحه 24

حامد قاموس مقدم بی فیش برداری و تحقیقات مربوط به دکور و صحنه و تاریخ عمومی مصر به دیالوگ میان بازیگران، پر کرده است. این دیالوگها ...