تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 211 صفحه 28

درخت موسی شاید داستان حضرت موسی را شنیده باشید که از مصر فرار کرد و به مدین رفت و در آن­جا با صفورا دختر حضرت ... کرد. چند سال بعد موسی همراه با همسر و فرزندانش به مصر بازگشت. آنها در راه بازگشت، در شبی سرد و تاریک راه ...