تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 233 صفحه 7

انتخاب کردند و هر یک از آنها به سوی مقصد روانه گردید .عمروبن بکر برای کشتن عمرو عاص به مصر رفت و برک بن عبدالله جهت قتل معاویه رهسپار شام شد ابن ... دستور داد او را گردن زدند .عمروبن بکر نیز در همان شب در مصر به مسجد رفت و در صف اول به نماز ایستاد اتفاقاً در آن شب ... بلند شد و نماز نیمه تمام ماند و قاتل بدبخت دست بسته به چنگ مصریان افتاد ، چون خواستند او را نزد عمرو عاص برند مردم وی ...

مجله نوجوان 233 صفحه 21

سوغات دوست سرگذشت یک هنر کهن اهلی کردن گاو و گوسفند و بز در شش تا هشت هزار سال ق .م در مصر ، آسیای میانه و هند و چین ، به تدریج دامداری رواج پیدا ...