تعداد 1 مورد یافت شد

دیدگاه امام خمینی در رابطه با حکومت، به ویژه تشکیل حکومت اسلامی چگونه است و ایشان چه معیارهایی برای تشکیل حکومت بر پایه موازین الهی داشته اند؟

‏امام(س) زندگی بشر را در در گوشه مسجد قرار داشت، و دامنه حکومتش تا انتهای ایران و مصر و حجاز و یمن گسترش داشت. متأسفانه وقتی حکومت به طبقات ...