تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 124 صفحه 3

سرمقاله و برای دنیا کار می کنند. خدایا مرا از این فاجعۀ پلید «مصلحت پرستی» که چون همه کس گیر شده است وقاحتش از یاد رفته و ... از آن سالم مانده باشد بیمار می نماید مصون بدار تا به رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم. خدایا عقیدۀ مرا از دست «عقده ...