تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 221 صفحه 4

یاس مهربان روایاتی از دختر پ خود را به سوی پروردگار، بالا بفرستد، خداوند هم بهترین مصلحت های خود را به سوی او نازل می کند. (از جانب خداوند ...