تعداد 23 مورد یافت شد

فهرست مآخذ

‏‏فهرست مآخذ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ردیف...تاریخ...عنوان...عنوان ...

دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم

‏‏ ‏ ‏‏دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم‏ ‏‏ ...

حمایت ملت از ارتش

‏‏حمایت ملت از ارتش‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

بزرگداشت روز ارتش

‏‏بزرگداشت روز ارتش‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ضرورت ...

وابستگی به بیگانگان

‏‏وابستگی به بیگانگان‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تسلط عُمال ...

کودتاگری

‏‏کودتاگری‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏کودتا نشانۀ وابستگی ارتش‏‏ ...

لزوم حفظ ارتش

‏‏لزوم حفظ ارتش‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ضرورت ...

انطباق با موازین اسلام

‏‏انطباق با موازین اسلام‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

پشتیبانی ارتش از ملت

‏‏پشتیبانی ارتش از ملت‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

حراست از مرزها و غلبه بر دشمن

‏‏حراست از مرزها و غلبه بر دشمن‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3