تعداد 39 مورد یافت شد

فهرست مآخذ

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی

‏‏به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ...

فداکاری و تحمل سختیها

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فداکاری و تحمل سختیها‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

دفاع از اسلام و امنیت کشور

‏‏ ‏ ‏‏دفاع از اسلام و امنیت کشور‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

پشتیبانی از جبهه های جنگ

‏‏پشتیبانی از جبهه های جنگ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‏ ‏‏ ‏ ‏‎ ...

حمایت از برقراری امنیت در کشور

‏‏حمایت از برقراری امنیت در کشور‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ...

صبر و استقامت در دفاع

‏‏صبر و استقامت در دفاع‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ...

حمایت از ایثارگران

‏‎ ‎ ‏‏حمایت از ایثارگران‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی

‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی‏ ‏‎ ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4