تعداد 3 مورد یافت شد

دو مصاحبه

دو مصاحبه اشاره: روزنامه "ج اینکه برویم آنجا تفریح. با دوستانی مثل آقاسید ابوالفضل میرمحمدی، آقای آذری، آقاسید مهدی روحانی، چند نفری می رفتیم ...

بازخوانی نقش سیاسی و اجتماعی زنان در اندیشه و سیرۀ امام خمینی (ره)

بازخوانی نقش سیاسی و اجتماعی ز نشریه پیام هاجر؛ ش 8، س 8، آبان ماه 1376، ص 45. [5]. میرمحمدی، داوود؛ شوراهای اسلامی، ضرورت پیش شرطها و ...

فعالیت های خیریه مساجد در پیوند با نهضت امام خمینی

فعالیت های خیریه مساجد در پی WWW.Zaker.ir / article.asp - علاء میرمحمدی، سازمان اقتصادی اسلامی، 10 تیر 1386، ...