تعداد 1 مورد یافت شد

پاسخ استفتاء شورای عالی قضایی در مورد احکام غیر مسلمان ها

پاسخ استفتاء و مال پیروان ادیان دیگر در حکومت اسلامی سؤال کننده: میرمحمدی، ابوالفضل (عضو شورایعالی قضایی) [بسمه تعالی. ... 3 / 11 / 62 ـ از طرف شورایعالی قضایی ـ ابوالفضل میرمحمدی] بسمه تعالی کفار مزبور در ...