تعداد 2 مورد یافت شد

سخنرانى در جمع کارکنان مجله عروة الوثقى (رسالت و نقش نشریات در جامعه)

امام خمینی در دیداری که با کارکنان مجله عروة الوثقى داشتند به رسالت و نقش نشریات در جامعه اشاره کردند و به عناوین ذیل پرداختند: لزوم ... کردند و به عناوین ذیل پرداختند: لزوم مراعات مصالح در نشریات، وظیفه نویسندگان در اصلاح اخلاق جامعه (صحیفه امام ؛ ج ...

آقای محمدتقی جعفری و ناشران اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی درباره خط مشی نشریات و مطبوعات اسلامی و لزوم وجود هیأتی برای ...

آقای محمدتقی جعفری و ناشران اس خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی درباره خط مشی نشریات و مطبوعات اسلامی و لزوم وجود هیأتی برای نظارت بر امر ...