تعداد 2 مورد یافت شد

کنگرۀ عرفانی ـ نیایش نامه

این کتاب مجموعه دعاهایی است که زمانهای مختلف از سوی امام (س) صادر گردیده است. روشن است که نیایش‌های یک انسان به گونه‌ای معرف آرزوهای برتر و شخصیت او ... برتر و شخصیت او خواهد بود. به ویژه آن که عرصه‌های مختلف نیایش و دعا چه در گفتار و چه در نوشتار و ..... نیز به صورت ...

کنگره اندیشه های اخلاقی - عرفانی امام خمینی - 1382

ریاست کنگره : آیت الله عبدا گردآوری نامه‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی ، الهی نامه و نیایش‌نامه امام خمینی و تألیف بعضی از کتابهای مستقل دیگر از ... ـ نامه عرفانی کنگرۀ عرفانی ـ الهی نامه کنگرۀ عرفانی ـ نیایش نامه کنگرۀ عرفانی ـ مقالات عرفانی (4 جلد) کنگرۀ ...