تعداد 964 مورد یافت شد

امام خمینی به آقای حسین نوری همدانی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای حسین نوری همدانی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای باقر طاهری شاهرودی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای باقر طاهری شاهرودی اجازة تصدی امور حسبیه ...

امام خمینی به آقای سیدباقر خسروشاهی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدباقر خسروشاهی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید زکی السویج اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه را دادند.

امام خمینی به آقای سید زکی السویج اجازه تصدی امور حسبیه و ...

صفحه 10 از 97 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >