تعداد 964 مورد یافت شد

امام خمینی به آقای حسنعلی ابراهیمی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای حسنعلی ابراهیمی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای اسدالله ایمانی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای اسدالله ایمانی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای نورالله طبرسی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای نورالله طبرسی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای محمدعلی طالب، اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدعلی طالب، اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سیدمحمدباقر حکیم اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدمحمدباقر حکیم اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به سیدکاظم دهدشتی اجازه تصدی در امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به سیدکاظم دهدشتی اجازه تصدی در امور حسبیه و اخذ ...

امام خمینی به آقای سیدضیاء حسینی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدضیاء حسینی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای عباس شیرازی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای عباس شیرازی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ ...

امام خمینی به آقای سیدابوالفضل تبریزی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدابوالفضل تبریزی اجازه تصدی امور حسبیه ...

امام خمینی به آقای سیدعیسی طباطبایی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدعیسی طباطبایی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

صفحه 5 از 97 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >