تعداد 964 مورد یافت شد

امام خمینی به آقای محمدتقی عبدوس اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدتقی عبدوس اجازة تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سیداحمد تقوی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیداحمد تقوی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ ...

امام خمینی به آقای محمدحسین احمدی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدحسین احمدی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای محمدعلی شرعی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای محمدعلی شرعی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ ...

امام خمینی به آقای سیدحسین موسوی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدحسین موسوی اجازه تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای تقدسی ترکمانی در صرف وجوه شرعیه و اداره مدارس اجازه دادند.

امام خمینی به آقای تقدسی ترکمانی در صرف وجوه شرعیه و اداره ...

امام خمینی به آقای یعقوب علی توسلی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای یعقوب علی توسلی اجازة تصدی امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای میرزاعلی اصغر مرندی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای میرزاعلی اصغر مرندی اجازه تصدی امور حسبیه ...

صفحه 7 از 97 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >