تعداد 3 مورد یافت شد

به کارتر بگویید‏...

‏‏از طرف کاخ الیزه پاریس کسی پ و مردی را هم با خودش آورده بود که این مرد نمایندهٔ مستقیم کارتر است و پیامی دارد و آن اینکه بختیار از ماست، بختیار را ... به ما مربوط نیست، حضرت آیت الله مهمان ما هستند. نمایندهٔ کارتر دوباره تکرار کرد که شوخی نیست. ما بختیار را آورده ایم ... اید. امام پس از شنیدن این حرفها کمی مکث کردند و گفتند: به کارتر بگویید از خمینی راجع به آمریکایی ها که در ایران هستند ... راجع به آنها صادر کنم و امام برخاستند و رفتند و نمایندگان کارتر و ژیسکاردستن که به خیال خودشان حالا خیلی باید با امام ...

دفاع از مظلوم

ما الآن به تمام مسیحیون دنیا و مظلومین باشید. شما باید موافقت با ما بکنید، نه موافقت با کارتر صحیفه امام، ج‏11، ص: ...

‏‏خطر فرصت طلبان و منافقان‏

امروز مردم متوجه به اسلامند، آ کنند با اسلام. مخالفت می کنند با جمهوری اسلامی. اگر امروز کارتر پیش‏‎ ‎‏بیاید، اینها سینه زن برای کارترند، حالا هم در ... اسلامی. اگر امروز کارتر پیش‏‎ ‎‏بیاید، اینها سینه زن برای کارترند، حالا هم در زیر دارند سینه می زنند برایش. الآن هم‏‎ ...