تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 93 صفحه 31

رفت و روی شانه های او قرار گرفت . بعد در گوش او گفت : « پدر ...