تعداد 1 مورد یافت شد

انصاری: فرمان هشت ماده ای، منشور رفتار حاکمیت با مردم است

وی با اشاره به اهداف و آرمان ه روزها با سوء استفاده از این فضا می سازند، در همین تلویزیون bbc یا شبیه سازی های در داخل و... گزافه گویی است و ثانیا ...