برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛ حقوق همه آنها داده خواهد شد. شرکت کنند آنها هم در آنچه‏ سرنوشت آنها را تعیین می‏ کند. به حرف اشخاصی که بین آنها می‏ خواهند تفرقه بیندازند، می‏ خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به ‏حرف اینها اعتنا نکنید.

صحیفه امام، ج‏6، ص: 433 و 434

. انتهای پیام /*