اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده‏ است که اجانب بر ما تسلط پیدا بکنند. این تفرقه مسلمین است که ‏از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پیدا کرد، و الآن هم ما گرفتار هستیم. واجب است بر همه مسلمین که با هم باشند. یک زمان‏ حساسی است؛ مابین حیات و موت مردد هستیم. ما الآن‏ مملکتمان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و استبداد باشد، یا باید الآن از این یوغ خارج بشود. اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید، تا آخر باید مبتلا باشید.

صحیفه امام، ج‏6، ص: 83

. انتهای پیام /*