شما آقایان که در خارجِ بلد هستید، در خارج ایران هستید، وظایف دارید... ما همه وظیفه داریم؛ یعنی وظیفه عقلی، وظیفه وجدانی، وظیفه شرعی داریم. وظیفه ما این است که ما در هر جا باشیم، جمعاً و فرداً، یکی یکی و اجتماعی، کمک کنیم به این نهضت مقدس ایران...

الآن مملکت ایران به ما صاحبِ دیْن شده. ما دیْن داریم الآن به آنها؛ مدیونشان هستیم. برای اینکه آنها راجع به مصالح اسلام و راجع به مصالح ملت دارند فداکاری می‏ کنند؛ ما هم جزء ملت هستیم، ما هم از ملت ایران هستیم.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 492

. انتهای پیام /*