و ما که در اینجا هستیم و آرام هستیم نباید فراموش کنیم آنها را. ما باید به آن اندازه‏ ای که می ‏توانیم، به آنها کمک بکنیم. با قلم می‏ توانیم با قلم کمک کنیم؛ می‏ توانیم در مطبوعات اینجا یک چیزی را از حالات ایرانی‏ ها و از ظلمی که دارد بر ایشان می‏ شود و از جنایاتی که این رژیم بر آنها کرده است، بتوانیم در مطبوعات اینجا یک چیزی را منعکس کنیم، باید منعکس کنیم. هر کاری از شما می‏ آید بکنید؛ هر که ازش کار نمی‏ آید لا اقل دعا کند به اینها که فردا گرفتار این رژیم منحط هستند.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 11 و 12

. انتهای پیام /*