روز بزرگی است، یک زن در دنیا آمد که مقابل همه مردان است. یک زن به دنیا آمد که نمونه انسان است. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انسانی در او جلوه ‏گر است. پس روز، روز بزرگی است؛ روز شما زنان است.

صحیفه امام، ج‏7، ص 341

. انتهای پیام /*