حضرت به اندازه خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می‏ کرده است‏ حکومتهای وقت را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این‏ روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همه چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت‏ نکردید، بدانید که شما داخل در روز زن نیستید

صحیفه امام، ج‏20، ص 6

. انتهای پیام /*